Úvod Info Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

1.Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PremiumStore, s.r.o., so sídlom 9 Mája 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 430 217, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 17824/S, (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

 

2.Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 

a. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti PremiumStore, s.r.o.), na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým  sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

 

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e- shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti PremiumStore, s.r.o..

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

  • spoločnosť Heureka Shopping s.r.o, so sídlom Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 218977 - prevádzkovateľovi internetovej stránky www.heureka.sk, výlučne za účelom skvalitňovania služieb spoločnosti PremiumStore s.r.o. na základe hodnotení jej zákazníkov prostredníctvom dotazníkov.

         V prípade, že zákazník prejaví nesúhlas so zasielaním dotazníku spokojnosti na danom e-    shope, nebude mu zaslaný iba tento konkrétny dotazník. Keď zákazník odmietne zasielanie            dotazníkov priamo v samotnom dotazníku Overené zákazníkmi odhlási sa automaticky z        odberu celého programu OZ.

  • Dodávateľ  a správca informačného systému, ktorý zabezpečuje  dodávku a správu webových  stránok - All4Net s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
  • kuriérske alebo prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
  • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
  • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti PremiumStore, s.r.o..

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 

b. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop prostredníctvom webových stránok jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

 

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 

  • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým  dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka  alebo  predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 

c. Registrácia a prevádzka e-shopu

 

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu  nasledovné  osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

 

d. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

 

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

 

 

e. Riešenie sťažností zákazníkov

 

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

 

f. Plnenie zákonných povinností spoločnosti PremiumStore, s.r.o.

 

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností.

 

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z  pridanej  hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach).

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou PremiumStore, s.r.o. .

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 

  • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

 

3. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti PremiumStore, s.r.o. :

 

a)          písomne zaslaním  listu na adresu  sídla spoločnosti s uvedením      mena a priezviska     zodpovednej  osoby pod názvom spoločnosti,

b)          elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo

c)          telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

 

Príslušné právne predpisy

 

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

 

 

4. Zasielanie obchodných a marketingových správ

 

Spoločnosť PremiumStore, s.r.o. spracúva na účely marketingovej komunikácie (zasielanie obchodných a marketingových ponúk) nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je informovaný súhlas dotknutých osôb a článok 6 ods. 1 písm.

f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spoločnosti PremiumStore, s.r.o., ktorým je dosiahnutie primárneho účelu podnikateľskej činnosti - rentability predávaných produktov a služieb. Osobný údaj pohlavie slúži na zvýšenie relevantnosti zasielaných marketingových a obchodných ponúk prostredníctvom jednoduchého profilovania zákazníkov, nie je povinne vyžadovaným údajom pre zasielanie marketingových a obchodných ponúk a jeho poskytnutie ako aj súhlas so spracovaním je výhradne na vlastnom uvážení dotknutých osôb.

 

Osobné údaje sú spracúvané do doby odvolania súhlasu dotknutou osobou alebo maximálne po dobu 10 rokov. Súhlas so spracovaním  osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek, kliknutím na odkaz “Zrušenie odberu noviniek” v pätičke ľubovoľnej obchodnej alebo marketingovej ponuky, ktorú od spoločnosti PremiumStore,s.r.o. obdržala alebo kontaktovaním zákazníckej podpory na adrese info@elektrodoplnky.sk.

Nie je povinnosťou dotknutých osôb poskytnúť nám svoje osobné údaje pre zasielanie obchodných       a marketingových správ. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel nie je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a ani požiadavkou, ktorá je nutná pre uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovávaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ vznesie námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú viac jej osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Copyright 2015 - 2020 © Elektrodoplnky.sk